Členské príspevky

Smernica pre platenie členských príspevkov na sezónu 2017 – 2018

schválená na 1. zasadnutí predstavenstva HK 91 Senica dňa 24.04.2017

Smernica pre platenie členských príspevkov na sezónu 2017 – 2018 je platná od 01.05.2017

Členský príspevky je potrebné uhrádzať na bankový účet hokejového klubu:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu IBAN : SK41 0900 0000 0000 3723 0387

správa pre príjmateľa: meno a priezvisko hráča / mesiac a rok, za ktorý sa hradí príspevok

Členský príspevok treba uhradiť do 28. dňa príslušného mesiaca.

 

Ročné členské príspevky pre hráčov v sezóne 2017 – 2018 :

  • pre 0 – 2 ročník   200 €    20€ / 10 mesiacov
  • pre 3 – 9 ročník 420 € 35€ / 12 mesiacov
  • dorast 420 € 35€ / 12 mesiacov
  • juniori / seniori 250 € jednorázovo do 23.06.2017

Mesačné príspevky pre 0 – 2 ročník sa platia ako 1/10 z ročného príspevku.

Mesačné príspevky pre 3 ročník – dorast sa platia ako 1/12 z ročného príspevku,

Juniori / seniori jednorázovo do 23.06.2017.

Členský príspevok pre člena funkcionára a fanúšika na rok 2017 je 10 €. Úhradu treba vykonať do 31. decembra 2017.

Členské príspevky je možné zaplatiť formou reklamnej zmluvy, Zmluvy o prenájme reklamnej plochy kde výška príspevku je navýšená o 100% + DPH a treba ju uhradiť do 30. augusta 2017.

Výnimky pri platbách členských príspevkov:

  • v prípade, že v klube hrajú 2 súrodenci, za prvé dieťa 100% z každého príspevku a za druhé dieťa 50% z každého príspevku
  • v prípade, že v klube hrajú 3 súrodenci, za prvé dieťa 100% z každého príspevku, za druhé dieťa 50% z každého príspevku a za tretie dieťa neplatí poplatky z každého príspevku
  • v prípade, že v klube hrajú 2 súrodenci a rodič vykonáva funkciu vedúceho mužstva pri jednom z nich, pričom za funkciu nepoberá odmenu, výška platby za prvé dieťa a za druhé dieťa je 50% z každého príspevku

 

Rodičia hráčov zo sociálne slabších rodín majú možnosť podať písomnú žiadosť o zníženie, alebo odpustenie platenia príspevkov. Súčasťou žiadosti sú prílohy –  potvrdenia o príjme.

Predstavenstvo HK 91 Senica môže výšku mesačného príspevku svojím uznesením z rôznych dôvodov upraviť, alebo dokonca odpustiť.