Stanovy

Úplné znenie stanov

občianskeho združenia Hokejový klub 91 Senica

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Hokejový klub 91 Senica (ďalej len „HK 91 Senica“ alebo „klub“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb s cieľom uspokojovania ich potrieb a záujmov formou športového využitia najmä v oblasti telovýchovy a športu.
 1. HK 91 Senica má postavenie samostatnej právnickej osoby a svoju činnosť vyvíja v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

Článok II.

Názov a sídlo občianskeho združenia

 1. Názov občianskeho združenia je Hokejový klub 91 Senica.
 1. Sídlom občianskeho združenia je L. Novomeského 88, 905 01 Senica.

 

Článok III.

Ciele občianskeho združenia

 1. Cieľom HK 91 Senica je zabezpečovať rozvoj športovej a telovýchovnej činnosti detí, mládeže a dospelých v obvode svojej pôsobnosti a vytvárať všetkým združeným členom podmienky pre ich činnosť.
 1. K naplneniu vyššie uvedeného cieľa HK 91 Senica v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, príslušnými orgánmi štátnej správy a ďalšími orgánmi a organizáciami najmä:
  1. spracováva koncepciu rozvoja športovej a telovýchovnej činnosti v rámci svojej pôsobnosti
  2. vytvára ekonomické predpoklady k rozvoju svojej činnosti a v ňom združených členov
  3. spoluvytvára podmienky a zodpovedá za úroveň športovej a telovýchovnej prípravy svojich členov
  4. chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou klubu
  5. za účelom dosahovania svojich cieľov môže zakladať subjekty obchodného práva.

 

Článok IV.

Členstvo, práva a povinnosti členov združenia

 1. Členom HK 91 Senica sa môže stať každá fyzická a právnická osoba alebo iný kolektív, ktoré majú predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti klubu, a ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami tohto klubu. Členstvo v HK 91 Senica je dobrovoľné.
 1. O prijatí za člena klubu rozhoduje predstavenstvo na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.
 1. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva a povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce. Kolektívnym členom môže byť i zahraničná organizácia alebo inštitúcia.
 1. Členstvo v klube možno viazať na určitý členský príspevok potrebný na zabezpečenie činnosti klubu. V prípade, ak v priebehu kalendárneho roka z akéhokoľvek dôvodu zanikne členovi členstvo v klube, zaplatený členský príspevok sa nevracia.
 1. Člen klubu má právo najmä:
  1. podieľať sa na činnosti klubu a k tomu využívať jeho zariadenia,
  2. po dosiahnutí plnoletosti voliť a byť volený do orgánov klubu,
  3. hlasovať na valnom zhromaždení, pričom do dosiahnutia plnoletosti zaň koná zákonný zástupca,
  4. prostredníctvom orgánov klubu rozhodovať o jeho činnosti,
  5. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov klubu,
  6. obracať sa na orgány klubu so svojimi podmetmi, návrhmi, sťažnosťami, dotazmi a pod. s právom ich vybavenia.
 1. Člen klubu je povinný najmä:
  1. aktívne sa podieľať na činnosti klubu,
  2. chrániť majetok klubu a starať sa o jeho zveľaďovanie a rozširovanie,
  3. platiť na účet klubu schválené členské príspevky a iné poplatky,
  4. dodržiavať stanovy a iné predpisy klubu a plniť rozhodnutia prijaté jeho orgánmi,
  5. po zániku členstva v klube bez zbytočného odkladu predstavenstvu odovzdať členský preukaz.
 1. Členstvo v klube zaniká:
  1. vystúpením
  2. vyškrtnutím
  3. vylúčením
  4. smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo inej organizácie
  5. zánikom klubu.
 1. Člen klubu môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek vystúpiť z klubu. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení z klubu predstavenstvu.
 1. Ak člen klubu nezaplatí stanovený členský príspevok do 28. februára príslušného kalendárneho roka, zaniká jeho členstvo v združení vyškrtnutím.
 1. Ak sa člen klubu dopustí konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho členstvom v klube, môže predstavenstvo rozhodnúť o jeho vylúčení. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia predstavenstva o vylúčení člena.

 

Článok V.

Orgány občianskeho združenia

 1. Orgány HK 91 Senica sú:
  1. valné zhromaždenie
  2. predstavenstvo
  3. dozorná rada

 

Článok VI.

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom HK 91 Senica je valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia klubu. Fyzické osoby, ktoré v deň konania valného zhromaždenia nedovŕšili vek 18 rokov sú na valnom zhromaždení zastúpené svojím zákonným zástupcom. Ak je členom klubu právnická osoba, valného zhromaždenia sa zúčastňuje prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu.
 1. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok. Predstavenstvo musí valné zhromaždenie zvolať, ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina všetkých členov klubu.
 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov valného zhromaždenia, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. Každý člen valného zhromaždenia má jeden hlas.
 1. Ak v čase konania valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov valného zhromaždenia, prítomní členovia valného zhromaždenia vyčkajú 30 minút a následne otvoria rokovanie valného zhromaždenia bez ohľadu na počet prítomných členov valného zhromaždenia. Prítomní členovia valného zhromaždenia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa zasadnutie valného zhromaždenia bude konať. Pre rozhodnutie o konaní valného zhromaždenia je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov valného zhromaždenia.
 1. Pri rozhodnutí valného zhromaždenia o jeho nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov, predstavenstvo zvolá do 15 dní opakované valné zhromaždenie s nezmeneným programom. Opakované valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
 1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovať a meniť stanovy klubu,
  2. voliť a odvolávať členov predstavenstva a členov dozornej rady,
  3. rozhodovať o vstupe a vystúpení klubu do iných organizácií a združení, o ekonomickej účasti na ich činnosti ako aj o formách spolupráce,
  4. schvaľovať zástupcov do orgánov iných organizácií, združení, prípadne obchodných spoločností na činnosti ktorých sa klub podieľa,
  5. schvaľovať správu o činnosti a hospodárení klubu,
  6. schvaľovať plán činnosti a rozpočet klubu,
  7. schvaľovať výšku a spôsob platenia členských príspevkov a iných poplatkov,
  8. rozhodovať o zániku rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
  9. schvaľovať rozdelenie prípadného likvidačného prebytku pri zrušení združenia likvidáciou,
  10. rozhodovať o ďalších záležitostiach, týkajúcich sa klubu a jeho činnosti, ak tak stanoví zákon, stanovy klubu, alebo sa o tom uznesie predstavenstvo klubu.
 1. Predstavenstvo vhodným spôsobom upovedomí členov klubu o mieste a čase konania valného zhromaždenia najmenej 14 dní pred jeho konaním.
 1. O priebehu valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu aspoň dvaja prítomní členovia valného zhromaždenia. Zápisnica obsahuje najmä uvedenie názvu a sídla klubu, miesto a čas konania valného zhromaždenia, prijaté uznesenia valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania.

 

Článok VII.

Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je výkonným a štatutárnym orgánom klubu, ktorý riadi jeho činnosť v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a zastupuje klub navonok. Predstavenstvo je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu.
 1. Predstavenstvo sa skladá najmenej zo štyroch členov, z ktorých aspoň jeden musí byť rodič dieťaťa, ktoré je členom klubu. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Člen predstavenstva musí byť členom klubu. Členovia predstavenstva si spomedzi seba volia svojho predsedu, ktorý je zároveň riaditeľom klubu.
 1. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné, pričom sa pripúšťa opätovné zvolenie tej istej osoby. Presný počet členov predstavenstva určuje valné zhromaždenie. Funkcia v predstavenstve je neplatenou, dobrovoľnou funkciou.
 1. Predstavenstvo najmä:
  1. pripravuje podklady pre zasadnutia valného zhromaždenia,
  2. zvoláva valné zhromaždenie a zabezpečuje realizáciu uznesení valného zhromaždenia,
  3. spomedzi svojich členov volí predsedu a odvoláva ho,
  4. zabezpečuje plnenie úloh klubu v období medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami,
  5. uznáša sa na rozhodnutiach potrebných pre činnosť klubu a napĺňanie jeho cieľov,
  6. zabezpečuje vyberanie schválených členských príspevkov,
  7. organizuje a riadi hospodársku činnosť klubu a zabezpečuje vedenie účtovníctva,
  8. dbá o hospodárne využívanie a údržbu majetku združenia alebo majetku, ktoré má klub v užívaní v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia a poslaním klubu,
  9. nakladá s finančnými prostriedkami klubu v súlade so schváleným rozpočtom klubu,
  10. vydáva interné predpisy klubu,
  11. schvaľuje štruktúru klubu a prijatie osôb do pracovno-právneho vzťahu s klubom,
  12. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena z klubu,
  13. uzatvára zmluvné a pracovno-právne vzťahy,
  14. rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami alebo zákonom zverené iným orgánom klubu.
 1. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Zasadnutia predstavenstva riadi predseda predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina členov predstavenstva, pričom v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.
 1. V mene klubu koná predseda predstavenstva vždy spoločne s ďalším členom predstavenstva. V mene klubu sa podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu klubu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
 1. Predseda predstavenstva je oprávnený písomne poveriť výkonom časti svojich právomocí manažéra klubu, prípadne iné osoby.
 1. Funkcia člena predstavenstva zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia
  2. odvolaním z funkcie
  3. vzdaním sa funkcie
  4. zánikom členstva v klube
 1. Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie je voči klubu účinné dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie.
 1. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov zanikne funkcia člena predstavenstva, predstavenstvo bez zbytočného odkladu zvolá valné zhromaždenie, na ktorom bude zvolený nový člen predstavenstva.

 

Článok VIII.

Dozorná rada 

 1. Dozorná rada je nezávislým orgánom združenia oprávneným kontrolovať všetku činnosť združenia. Za svoju činnosť zodpovedá iba valnému zhromaždeniu.
 1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov, pričom sa pripúšťa opätovné zvolenie tej istej osoby. Člen dozornej rady musí byť členom klubu. Členovia dozornej rady nemôžu byť členmi iného orgánu klubu, ani zastávať akúkoľvek inú funkciu v klube. Funkcia v dozornej rade je neplatenou, dobrovoľnou funkciou.
 1. Dozorná rada si spomedzi svojich členov volí predsedu dozornej rady a odvoláva ho.
 1. Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za pol roka.
 1. Dozorná rada najmä:
  1. upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a vyžaduje zjednanie nápravy,
  2. prejednáva sťažnosti členov klubu,
  3. vyjadruje sa k výročnej správe a k rozpočtu klubu,
  4. valnému zhromaždeniu predkladá výročnú správu činnosti dozornej rady.
 1. Dozorná rada je oprávnená vyžadovať od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení klubu. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť dozornej rade všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení a postavení klubu.
 1. Predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady má právo zúčastniť sa na rokovaniach predstavenstva s hlasom poradným.
 1. Funkcia člena dozornej rady zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia
  2. odvolaním z funkcie
  3. vzdaním sa funkcie
  4. zánikom členstva v klube
 1. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie je voči klubu účinné dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie.
 1. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov zanikne funkcia člena dozornej rady, predstavenstvo bez zbytočného odkladu zvolá valné zhromaždenie, na ktorom bude volený nový člen dozornej rady.

 

Článok IX.

Majetok a hospodárenie

 1. Majetok klubu tvoria finančné fondy, hnuteľný a nehnuteľný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
 1. Zdrojom majetku sú najmä:
  1. majetok, majetkové práva a stavy účtov HK 91 Senica,
  2. členské príspevky členov klubu,
  3. dobrovoľné a sponzorské príspevky, dotácie, dary, granty od fyzických a právnických osôb,
  4. výnosy z vlastnej telovýchovnej, športovej, spoločenskej, kultúrnej a inej činnosti a majetku klubu.
 1. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu zámerov a cieľov klubu, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.
 1. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla klubu dar alebo príspevok na konkrétny účel, klub je oprávnený ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
 1. Hospodárenie klubu sa riadi rozpočtom schváleným valným zhromaždením na jeden kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predseda predstavenstva.
 1. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať aj podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
 1. Prostriedkami klubu môže v rámci schváleného rozpočtu disponovať predseda predstavenstva, resp. ním poverení členovia predstavenstva.
 1. Za riadne hospodárenie s majetkom klubu, alebo iným majetkom, ktorý má klub v dočasnom užívaní je zodpovedné predstavenstvo.
 1. O príjmoch a výdavkoch klubu sa vedie účtovníctvo v zmysle príslušných právnych predpisov. Za vedenie účtovníctva je zodpovedné predstavenstvo.

 

Článok X.

Zánik klubu

 1. HK 91 Senica zaniká na základe:
  1. rozhodnutia valného zhromaždenia o zániku klubu jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
  2. právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení
 1. O zániku klubu podľa bodu 1. písm. a) tohto článku rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov. Valné zhromaždenie zároveň menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
 1. Pri zániku združenia podľa bodu 1. písm. b) tohto článku vykoná jeho majetkové vyporiadanie likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR.
 1. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Toto úplne znenie stanov bolo prijaté na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21. mája 2014.
 1. Toto úplné znenie stanov v plnom rozsahu nahrádza doterajší text stanov HK 91 Senica zo dňa 10. mája 1991, registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS 1-900/90-3940 v znení neskorších zmien.
 1. Stanovy možno meniť len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a to formou písomných dodatkov. Zmena stanov nadobúda účinnosť dňom jej prijatia valným zhromaždením.
 1. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

V Senici, dňa 21. mája 2014

 

Možnosť stiahnuť: originál platných stanov.